Regulamin Konkursu Przepis Na Dobry Humor

Drukuj
 
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions    |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,

REGULAMIN KONKURSU
konkurs „Przepis na dobry humor”
z dn. 4 listopada 2011 r.

§ I Postanowienia ogólne

70-410
70-488
70-461
MB5-705
200-120
70-486
70-411
000-416
70-573-VB
650-261
250-352
000-N55
COG-200
1Z0-535
1Z1-805
FM0-305
70-529-VB
MD0-251
000-514
3302
650-312
1Z1-048
1z0-526
98-365
HP5-B04D
PMP
642-874
70-332
PRINCE2
1Z0-051
70-463
EX200
C4040-250
300-115
640-554
70-533
70-532
70-243
E10-001
VCP-550
1Z0-062
70-466
200-101
70-489
70-412
070-410
300-101
9L0-422
1Z0-060
70-411
CISSP
300-115
70-347
070-486
70-462
CCD-410
70-532
400-101
EX200
HP2-B115
70-467
70-534
070-461
220-802
SY0-401
220-801
MB2-708
070-488
C4040-252
70-410
200-120
C4040-250
70-486
70-461
MB5-705
70-488
AWS-SysOps
70-410
70-488
70-461
MB5-705
200-120
70-486
70-411
70-480
70-346
70-462
70-347
70-412
70-483
70-417
MB2-703
70-331
220-802
C4040-252
C_TADM51_731
1Z0-061
70-487
400-101
CCD-410
100-101
MB2-700
1Z0-060
70-463
EX200
C4040-250
300-115
C_TADM51_731
300-101
70-417
CCD-410
C4040-251
1Z0-060
070-410
70-347
300-115
HP2-B115
70-411
070-486
70-410
200-120
70-486
70-461
70-480
70-417
C4040-252
C4040-252
9L0-422

CCD-410
70-532
400-101
EX200
HP2-B115
70-467
70-534
640-554
810-401
70-346
HP0-S41
70-412
MB2-704
70-483
70-480
300-101
70-417
CCD-410
070-486
70-410
200-120
C4040-252
MB5-705
70-410
C4040-250
70-461
200-120
70-486
810-401
70-483
70-417
640-554
70-488
CCA-500
N10-005
C4040-252
MB5-705
70-410
C4040-250
70-461

1. Konkurs „Przepis na dobry humor” (zwany dalej „Konkursem) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem Konkursu (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

2. Organizatorem Konkursu jest Spółka DOM BM Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Pańskiej 20A/2, 30-565 Kraków (zwana dalej „Organizatorem”)

3. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej Organizatora www.modny-dom.pl

4. Konkurs obowiązuje w dniach od 04 listopada 2011 r. do 18 grudnia 2011 r. (zwanych okresem trwania Konkursu). Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić termin Konkursu, jeżeli uzna to za stosowne.

§ II Uczestnicy Konkursu

1.W Konkursie mogą brać udział pełnoletni użytkownicy (zwani dalej Uczestnikami), którzy w okresie trwania Konkursu dodadzą na stronie www.modny-dom.pl przepis kulinarny.

2.Uczestnikami Konkursu nie mogą być firmy.

§ III Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie trwania Konkursu dodać na stronie www.modny-dom.pl oryginalny przepis kulinarny wraz z podaniem kontaktowego adresu emailowego. Przepis kulinarny należy dodać za pomocą specjalnego formularza „Przepisy” dostępnego na stronie www.modny-dom.pl lub wysłać pod adres mailowy redakcja[malpa]modny-dom.pl

2.Każdy Uczestnik może dodać dowolną liczbę przepis kulinarnych·

3.Uczestnicy oświadczają, że przepis kulinarny nie jest skopiowany z innej strony internetowej i/lub nie jest własnością osób trzecich.

4. Dodanie przepisu za pomocą formularza nie oznacza, że będzie on od razu publikowany na stronie Organizatora. Najpierw trafia do moderatora, który sprawdza oryginalność przepisu i decyduje o jego publikacji.

5.Uczestnicy przejmują na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, dotyczące bezprawnego zamieszczenia wypowiedzi osób trzecich, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi.

6.Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wypowiedzi wraz z nazwą Uczestników we wszelkich materiałach dotyczących Konkursu publikowanych na wszystkich stronach internetowych Organizatora oraz w materiałach Organizatorach przekazywanych na zewnątrz w celach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych czy usługowych. Za „nazwę Uczestników” uważa się podpis, którym Uczestnicy posłużyli się dodając przepis.

7.Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na publikowanie nazwy Uczestników na stronach Organizatora, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie – w materiałach dotyczących przyznania nagrody.

§IV Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie Nagrody

1.Nagrodami w Konkursie są książki kulinarne o różnej wartości.

2. Nagrody: 1 główna i 2 pocieszenia będą przyznawane w trybie cotygodniowym: 14, 21, 28 listopada oraz 5, 12, 19 grudnia. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo, a nagrodzone przepisy będą oznaczone na stronie internetowej Organizatora.

3.O wygranej w Konkursie decyduje Jury powołane przez Organizatora.

4.Organizator prześle nagrody drogą pocztową w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana, organizator będzie uprawniony do uznania, że zwycięzca rezygnuje z nagrody.

5.Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.·

6.Zwycięzca Konkursu powiadomiony o wygranej, zostanie poproszony o podanie wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do przekazania Nagrody.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na inną o równej lub wyższej wartości.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy Konkursu, któremu Jury przyznało Nagrodę, w szczególności wykluczenia uprawnionego uczestnika z Konkursu, jego rezygnacji, niemożności doręczenia mu nagrody lub innych niezależnych od Organizatora sytuacji.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania pieniężnych lub rzeczowych nagród dodatkowych.

§ V Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie, a także do wydłużenia okresu trwania Konkursu.

2.Zmiany Regulaminu będą podawane na stronach Organizatora w częściach przeznaczonych na Konkurs i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

3.Konkursy organizowane przez DOM BM Sp. z o.o. nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

4.W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.

5.Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem i Warunkami Konkursu, będącymi załącznikiem do Regulaminu i akceptują punkty w nich zawarte.

Pozostaw komentarz


bardzo słabasłabadostatecznadobrabardzo dobra (brak oceny)
Loading ... Loading ...